Close

ພະແນກ ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ

  1. ຄົ້ນຄວ້າກຳນົດມາດຕະຖານແລະເງື່ອນໄຂຂອງເມືອງທ່ອງທ່ຽວແລະບ້ານທ່ອງທ່ຽວ
  2. ຄົ້ນຄວ້າເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານຂອງພະນັກງານນຳທ່ຽວເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຄຸ້ມຄອງກວດກາພ້ອມທັງສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
  3. ຄົ້ນຄວ້າມາດຕະຖານແລະການຈັດແບ່ງປະເພດສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວປະເທດ
  4. ຄົ້ນຄວ້າມາດຕະຖານຂອງທຸລະກິດການນຳທ່ຽວແລະຂົນສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ
  5. ຄົ້ນຄວ້າມາດຕະຖານຂອງທຸລະກິດການບໍລິການສະຖານທີ່ພັກແຮມຕ່າງໆ
  6. ຄົ້ນຄວ້າທາດຕະຖານຂອງທຸລະກິດການບບໍລິການດ້ານອາຫານ, ສະຖານທີ່ບັນເທິງທຸກປະເພດ
  7. ສົມທົບກັບພະແນກຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດນຳທ່ຽວພະແນກຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ພັກແຮມ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງຮ້ານອາຫານ, ສະຖານບັນເທີງ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນການປະຕິບັດມາດຕະຖານດ້ານການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວ
  8. ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າເອກະສານການລົງທຶນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຕາມການແຕ່ງຕັ້ງຂອງຂັ້ນເທິງ
  9. ຂຶ້ນແຜນແລະສະຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະແນກປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ງວດ, 6 ເດືອນແລະປີ