Close

ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບໍລິຫານ

 1. ຄົ້ນຄວ້າເອກະສານ, ຄຳຮ້ອງຂໍສຳປະທານ, ຂໍລົງທຶນຫຼືດຳເນີນກິດຈະການພັດທະນາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ
 2. ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາການບໍລິການຕາມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ
 3. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວພ້ອມາະເໜີວິທີການປັບປຸງແລະການພັດທະນາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເປັນຂໍ້ມູນແລະນຳໃຊ້ຕໍ່ໄປ
 4. ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາການອອກ, ການຕໍ່, ການຖອນໃບອານຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດແລະການໂຈະການອະນຸຍາດດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການຂອງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ
 5. ຄຸ້ມຄອງ, ຈັດແບ່ງປະເພດສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ
 6. ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາແລະພັດທະນາຄຸນນະພາບການບໍລິການສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເປັນທີ່ພໍໃຈແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ
 7. ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີການພັດທະນາດ້ານສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການແລະກົດໝາຍວາງອອກ
 8. ເກັບກຳແລະສ້າງຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເພື່ອຄົ້ນຄວ້າແລະວິໃຈ
 9. ເປັນໃຈກາງປະສານງານແລະພົວພັນວຽກງານປະຈຳວັນພາຍໃນກົມ, ລະຫວ່າງກົມແລະກົມອື່ນ, ລະຫວ່າງກົມແລະກະຊວງແລະການຈັດຕັ້ງພາຍນອກຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ
 10. ຄົ້ນຄວ້າຂຶ້ນແຜນການ, ໂຄງການແຜນກິດຈະກຳປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, 1 ປີແລະແຜນການໄລຍະຍາວຂອງກົມ
 11. ຄົ້ນຄວ້າຂຶ້ນແຜນດ້ານງົບປະມານບໍລິຫານຂອງກົມ, ການລົງທຶນຂອງລັດ, ໂຄງການງົບປະມານຕ່າງໆປະຈຳປີ, 5 ປີຕາມແຜນການຂອງກົມທີ່ວາງອອກ
 12. ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປັບປຸງແຜນງົບປະມານຂອງກົມໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ, ພ້ອມທັງຈັັດຫາອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການແລະພາຫານະພາຍໃນກົມ
 13. ເກັບຄ່າທຳນຽມແລະລາຍຮັບວິຊາການພ້ອມທັງສະຫລຸບລາຍງານການຮັບ-ຈ່າຍໃຫ້ຂັ້ນເທິງຮັບຊາບເປັນປົກກະຕິ
 14. ປະຕິບັດວຽກງານຈັດຕັ້ງ, ນະໂຍບາຍ,​ ຄຸ້ມຄອງສະຖິຕິ, ພະນັກງານລັດຖະກອນພາຍໃນກົມ
 15. ປະຕິບັດວຽກງານເລຂານຸການແລະພິທີການ
 16. ຂຶ້ນແຜນ ແລະ ສະຫລຸບສັງລວມ ລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານລວມຂອງກົມ ແລະ ຂອງພະແນກຕົນ ໃຫ້ຄະນະກົມ ແລະ ຂັ້ນເທິງ