Close

ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດບໍລິການຮ້ານອາຫານ, ສະຖານບັນເທີງ

 1. ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ເອກະສານ, ຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນສ້າງຕັ້ງຮ້ານອາຫານ, ສວນອາຫານແລະສະຖານບັນເທີງ
 2. ສະເໜີກົມແຕ່ງຕັ້ງຄະນະລົງກວດກາການປະຕິບັດເງື່ອນໄຂ, ມາດຕະຖານແລະລະບຽບການຂໍສ້າງຕັ້ງ, ພັດຕະຄານ, ຮ້ານອາຫານ, ສວນອາຫານແລະສະຖານບັນເທີງ
 3. ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບລະບຽບການຄຸ້ມຄອງພັດຕະຄານ, ຮ້ານອາຫານ, ສວນອາຫານ, ສະຖານບັນເທີງທຸກປະເພດແລະຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແລະຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໃນການກວດກາການບໍລິການທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ
 4. ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີຂັ້ນເທິງຈາລະນາການອອກ, ການຖອນ, ການໂຈະໃບອານຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ, ພັດຕະຄານ, ຮ້ານອາຫານ, ສວນອາຫານແລະສະຖານບັນເທີງທຸກປະເພດຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ
 5. ສົມທົບແລະປະສານງານກັບພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງໃນການສ້າງລະບຽບການ, ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດພັດຕະຄານ, ຮ້ານອາຫານ,​ ສວນອາຫານ, ສະຖານບັນເທີງທຸກປະເພດເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ
 6. ສົມທົບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າຈັດລະດັບຂັ້ນຮ້ານອາຫານສະອາດແລະປອດໄພເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ
 7. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມລົງກວດກາ, ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດພັດຕະຄານ, ຮ້ານອາຫານ,ສວນອາຫານແລະສະຖານບັນເທີງທຸກປະເພດເປັນແຕ່ລະໄລຍະ
 8. ຕິດຕາມ, ກວດກາແລະພັດທະນາຄຸນນະພາບການບໍລິການໃນສະຖານທີ່ພັດຕະຄານ, ຮ້ານອາຫານສວນອາຫານແລະສະຖານບັນເທີງທຸກປະເພດ
 9. ສົມທົບກັບພະແນກຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງກວດກາແລະຊຸກຍູ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດພັດຕະຄານ, ຮ້ານອາຫານ, ສວນອາຫານແລະສະຖານບັນເທີງທຸກປະເພດໃນການປະຕິບັດລະບຽບ, ກົດໝາຍແລະພັນທະໃຫ້ລັດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ
 10. ສົມທົບກັບສະມາຄົມທຸລະກິດໂຮງແຮມ-ຮ້ານອາຫານໃນການຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດພັດຕະຄານ, ຮ້ານອາຫານ, ສວນອາຫານແລະສະຖານບັນເທີງທຸກປະເພດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍວາງອອກ
 11. ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃນຂະແໜງທຸລະກິດພັດຕະຄານ, ຮ້ານອາຫານ, ສວນອາຫານແລະສະຖານບັນເທີງທຸກປະເພດ
 12. ເກັບກຳສະຖິຕິ, ສະໜອງຂໍ້ມູນການລົງທຶນໃນຂະແໜງທຸລະກິດພັດຕະຄານ, ຮ້ານອາຫານ, ສວນອາຫານແລະສະຖານບັນເທີງທຸກປະເພດ
 13. ສ້າງແຜນ ແລະ ສະຫລຸບລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກປະຈຳເດືອນ, ງວດ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ