Close

ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດບໍລິການສະຖານທີ່ພັກແຮມ

  1. ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ເອກະສານ, ຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນດ້ານສະຖານທີ່ພັກແຮມ
  2. ສະເໜີກົມແຕ່ງຕັ້ງຄະນະລົງກວດກາບັນດາເງື່ອນໄຂ, ມາດຖານແລະຕາມລະບຽບການການຂໍສ້າງຕັ້ງແລະອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດສະຖານທີ່ພັກແຮມ
  3. ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາການອອກ, ການຖອນ, ການໂຈະໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານສະຖານທີ່ພັກແຮມຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ
  4. ສົມທົບແລະປະສານງານກັບບັນດາພະແນກການຕ່າງໆຂອງກົມໃນການສ້າງຂໍ້ກຳນົດ, ລະບຽບການຕ່າງໆໃນການຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດສະຖານທີ່ພັກແຮມເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ
  5. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າການຈັດລະດັບຂັ້ນສະຖານທີ່ພັກແຮມເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ
  6. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມລົງກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາ, ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດສະຖານທີ່ພັກແຮມເປັນແຕ່ລະໄລຍະຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ວາງໄວ້
  7. ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາແລະພັດທະນາຄຸນນະພາບການບໍລິການໃນສະຖານທີ່ພັກແຮມ
  8. ສົມທົບກັບພະແນກຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວແຂວງ,​ ນະຄອນຫຼວງເພື່ອກວດກາແລະຊຸກຍູ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດສະຖານທີ່ພັກແຮມໃນການປະຕິບັດລະບຽບ, ກົດໝາຍແລະການປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ລັດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ
  9. ສົມທົບກັບສະມາຄົມທຸລະກິດໂຮງແຮມ-ຮ້ານອາຫານໃນການຊຸກຍູ້ການເຄື່ຶອນໄຫວຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ
  10. ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະແນກປະຈຳເດືອນ, ງວດ,​ 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສະຫລຸບລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວ ປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພະແນກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ຄະນະກົມ ແລະ ຂັ້ນເທິງ