Close

ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດບໍລິການນຳທ່ຽວ

 1. ຄົ້ນຄວ້າເອກະສານ, ຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນສ້າງຕັ້ງແລະດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ
 2. ລົງກວດກາເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານຕາມລະບຽບການຂໍສ້າງຕັ້ງແລະດຳເນີນທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ
 3. ນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາການອອກ, ການຖອນ, ການຕໍ່ແລະການປ່ຽນໃບອານຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວແລະການໂຈະການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ
 4. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າການທ່ອງທ່ຽວພ້ອມດ້ວຍລາຄາທີ່ບັນດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວສະເໜີຕໍ່ລູກຄ້າ, ຕິດຕາມຊ່ວຍເຫຼືອພະນັກງານນຳທ່ຽວໃນເວລາຈຳເປັນ
 5. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າການອະນຸຍາດການນຳເຂົ້າແລະສົ່ງອອກນັກທ່ອງທ່ຽວ
 6. ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າພ້ອມສະເໜີວິທີການປັບປຸງບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວໃນແຕ່ລະໄລຍະ
 7. ຄົ້ນຄວ້າກວດກາຄຳຮ້ອງ, ຄຳສະເໜີຕ່າງໆຕໍ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ
 8. ປະຊານງານໃກ້ຊິດກັບພະແນກການຕ່າງໆພາຍໃນກົມແລະພະແນກການຂອງກົມອື່ນໆພາຍໃນກະຊວງແນໃສ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມີປະສິດທິຜົນແລະຜົນສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍວາງອອກ
 9. ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາການອອກ, ການຖອນ, ການຕໍ່ແລະການໂຈະບັດນຳທ່ຽວຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ
 10. ຕິດຕາມກວດກາແລະມີມາດຕະການຕໍ່ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ, ນອກລະບົບ (ນຳທ່ຽວເຖ່ືອນ) ແລະພະນັກງານນຳທ່ຽວເຖື່ຶອນ
 11. ຄຸ້ມຄອງແລະຈັດແບ່ງປະເພດພະນັກງານນຳທ່ຽວທົ່ວປະເທດໃຫ້ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງແລະກວດກາຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ
 12. ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາແລະພັດທະນາຄຸນນະພາບການບໍລິການນຳທ່ຽວ, ລາຍການນຳທ່ຽວໃຫ້ເປັນທີ່ພໍໃຈແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ
 13. ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ຕິດຕາມການທ່ອງທ່ຽວແບບຄາຣາວານປະເພດຕ່າງໆເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ
 14. ສົມທົບກັບສະມາຄົມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຊຸກຍູ້ການເຄື່ຶອນໄຫວຂອງບັນດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການແລະກົດໝາຍວາງອອກ
 15. ເກັບກຳແລະສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ, ພະນັກງານນຳທ່ຽວແລະນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ໃຊ້ການບໍລິການເຂົ້າ – ອອກຂອງບັນດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
 16. ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ,​ໂຄງການແລະແຜນກິດຈະກຳຂອງພະແນກເພື່ອຂໍອະນຸມັດແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 17. ສະຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກ ປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳ 3 ເດືອນ, ປະຈຳຫງວດ, ປະຈຳ 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ