Close

ບັນດານິຕິກໍາຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ

Icon
ຂໍ້ຕົກລົງ 1154 ວ່າດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວປອດຄວັນຢາສູບ
Icon
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ
Icon
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍພະນັກງານນຳທ່ຽວ
Icon
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດລະດັບມາດຕະຖານໂຮງແຮມເຮືອນພັກ
Icon
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດພັດທະຄານ ຮ້ານອາຫານ ສ່ວນອາຫານ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມ
Icon
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການບັນເທີງ
Icon
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນການທ່ອງທ່ຽວ
Icon
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວ (ສະບັບປັບປຸງ)