Close

ບັນດານິຕິກໍາຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ

Icon

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ

Icon

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍພະນັກງານນຳທ່ຽວ

Icon

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດລະດັບມາດຕະຖານໂຮງແຮມເຮືອນພັກ

Icon

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດພັດທະຄານ ຮ້ານອາຫານ ສ່ວນອາຫານ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມ

Icon

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການບັນເທີງ

Icon

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນການທ່ອງທ່ຽວ

Icon

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວ (ສະບັບປັບປຸງ)