Close

ນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງ ຖ.ວ.ທ

ວຽກງານເສນາທິການ

 • ເອົາໃຈໃສ່ ເພີ້ມທະວີການສຶກສາ ອົບຮົມດ້ານການເມືອງແນວຄິດ ທິດສະດີ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນຂົງເຂດຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອມຊຶມ ບັນດາເອກະສານ ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ,ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ-ລັດຖະບານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 • ອອກແຮງຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ບັນດາກົມ, ກອງ, ສະຖາບັນຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ວຽກງານ 3 ສ້າງ  ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານຕາມທິດທາງແຜນການ, ວຽກງານຈຸດສຸມຂອງກະຊວງ.
 • ເອົາໃຈໃສ່ ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງນິຕິກຳຂໍ້ກຳນົດ, ກົດໝາຍ ລະບຽບການເພື່ອບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ຖະແຫຼງຂ່າວ,   ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.
 • ສຸມໃສ່ພັດທະນາ ຍົກລະດັບເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ສະໜັບ ສະໜູນ ອຸປະກອນດ້ານເຕັກນິກ ຮັບໃຊ້ປັບປຸງລະບົບ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ກົນໄກປະສານງານ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ.
 • ຕັ້ງໜ້າເອົາໃຈໃສ່ກໍ່ສ້າງ, ບຳລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບພະນັກງານທາງດ້ານວິຊາການ ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ເຂົ້າຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ.
 • ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງພາກລັດ, ພາກທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.
 • ເອົາໃຈໃສ່ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພື່ອຍົກລະດັບເຕັກນິກວິຊາການວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ,        ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ທັນສະໄໝຄົບຊຸດ ແລະ ມີຈຸດສຸມ.
 • ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາທິດທາງແຜນການ ແລະ ໂຄງການ    ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວປະເທດ.
 • ເອົາໃຈໃສ່ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຍ້ອງຍໍຕໍ່ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ຜູ້ທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ.
 • ອອກແຮງຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຂົ້າໃນຂົງເຂດວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.
 • ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມການພົວພັນຮ່ວມມື  ດ້ານວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ  ກັບບັນດາປະເທດອ້າຍນ້ອງເພື່ອນມິດ ຍຸດທະສາດ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທັງພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.

ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ

 • ສົ່ງເສີມການລົງທຶນພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ , ປັບປຸງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກການບໍລິການ ໃນຂະແໜງຖະແຫລງຂ່າວ, ເອົາໃຈໃສ່ສະໜອງງົບປະມານ, ພາຫານະ, ປັບປຸງລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານເຕັກນິກ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ສະໜອງທຶນໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ດ້ານຖະແຫຼງຂ່າວສື່ມວນຊົນ ຢ່າງມີ ຈຸດສຸມ.
 • ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ, ການບໍລິການແຈກຢາຍ ແລະ ການຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ອອກສູ່ຕ່າງປະເທດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
 • ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອຕອບສະ ໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໃຫ້ພຽງພໍ,ສ້າງລາຍຮັບວິຊາການໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທາງດ້ານ ການເງິນ ແລະ ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງ.  
 • ເປີດກ້ວາງ,ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ , ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າ ໃນການ ພັດທະນາ ວຽກງານສື່ມວນຊົນຂອງ ສປປ ລາວ.
 • ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່, ຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍສື່ມວນຊົນເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງອົງການສື່ມວນຊົນ, ນັກ ຂ່າວ, ຜູ້ຮ່ວມງານ ແລະ ວິຊາການດ້ານສື່ມວນຊົນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຖຶກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ພ້ອມທັງ ຮັບປະ ກັນ ໃຫ້ ພົນລະເມືອງລາວ ໄດ້ປະຕິບັດສິດເສລີພາບ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນດ້ານສື່ມວນຊົນ.
 • ສ້າງເງື່ອນໄຂ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະປົກປ້ອງຜູ້ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ປະກອບຄຳເຫັນ, ສະແດງ ທັດສະນະ, ຕຳນິຕິຊົມທີ່ບໍ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ບໍ່ຂັດກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ.
 • ຊຸກຍູ້ ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວິຊາການ, ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ການສ້າງບຸກຄະລາກອນ, ການຍາດແຍ່ງການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ລວມຂອງຊາດ,  ເຮັດໃຫ້ວຽກງານສື່ມວນຊົນມີຄຸນນະພາບ ແລະ ທັນສະໃໝ ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະ ທິປະໄຕເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ , ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
 • ສົ່ງເສີມ ການພົວພັນ, ຮ່ວມມື ດ້ານສື່ມວນຊົນ ກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ .
 • ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ວຽກ ງານຖະແຫລງຂ່າວ, ຢ່າງມີ ຈຸດສຸມ ແລະ ຄົບ ວົງຈອນ.
 • ເອົາໃຈໃສ່ເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາແຫຼງ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ,ສຸມໃສ່ພັດທະນາ ສື່ສິ່ງພິມ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເປັນອາວຸດອັນແຫລມຄົມຂອງພັກ-ລັດ.


ວຽກງານວັດທະນະທຳ

 • ສືບຕໍ່ປະຕິບັດແນວທາງການອະນຸລັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມ ວັດທະນະທຳ ທີ່ມີລັກສະນະຊາດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ກ້າວຫນ້າ, ບຳລຸງ ແລະ ສ້າງຄົນລາວໃຫ້ມີຄວາມສາມະຄີປອງດອງ, ມີນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ຮັກລະບອບ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ, ມີທັດສະນະການເມືອງ ຫນັກແຫນ້ນ ມີຄຸນສົມບັດສິນທຳ ແບບແຜນດຳລົງຊີວິດ ອັນສົດໃສ ຈົບງາມ ມີວິຊາ ຄວາມ ຮູ້ສົມຄູ່ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງພາລະກິດປ່ຽນແປງໃຫມ່, ຮັບເອົາ ຜົນສຳເລັດ ຄວາມກ້າວຫນ້າດ້ານຕ່າງໆ ຂອງຍຸກສະໄຫມ
 • ສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າຮັກສິລະປະວັດທະນະທຳຂອງລາວແລະຮີດຄອງປະເພນີອັນ ດີງາມ ຂອຊາດ  ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ຊາວໝຸ່ມ,ນັກຮຽນ ແລະ ອານຸຊົນ ລາວໃຫ້ຮູ້ຈັກອະນຸລັກ ປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ, ຈັດງານມະຫະກຳວັດທະນະທຳເດັກ ຢູ່ແຕ່ລະພາກ,  ສ້າງກິດຈະກຳ ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການປະກວດຟ້ອນ, ຮ້ອງເພງ, ຂັບລຳທ້ອງຖິ່ນ, ແຕ້ມຮູບ, ການເລົ່ານິທານ,ກິລາພື້ນເມືອງ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອປູກຝັງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບ ວັດທະນະທຳຂອງຊາດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ນໍາເອົາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານວັດທະນະທໍາ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູກສູດການຮຽນ-ການ ສອນ ໂຮງຮຽນສາມັນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາໃຫ້ເປັນລະບົບ.
 • ຊຸກຍູ້ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ ຈັດງານບຸນປະເພນີທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ ຕິດພັນກັບວິຖີຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າເພື່ອອານຸລັກຮັກສາວັດທະນະທຳຂອງລາວ ແລະ ສົ່ງເສີມການ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ລະຫ່ວາງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ເຫັນຄຸນ ຄ່າວັດທະນະທຳ ຂອງບັນດາເຜົ່າໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພ້ອມທັງເປັນການໂຄສະນາວັດທະນະທຳ ຮີດຄອງ ປະເພນີລາວສູ່ສາກົນ.
 • ສົ່ງເສີມການສ້າງຄົນ, ສ້າງຄອບຄົວ, ສ້າງບ້ານວັດທະນະທຳ ໃຫ້ໄດ້ທັງຈຳນວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ.
 • ສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ຫນ່ວຍງານຂອງລັດ, ເອກະຊົນ ຕະຫລອດປະຊາຊົນ, ປຸກລະດົມພະລະກຳລັງ ຊັບ, ສະຕິປັນຍາ ເພື່ອອານຸລັກ, ຮັກສາ ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳໃຫ້ໝັ້ນຄົງ, ເປັນພື້ນຖານແຫ່ງການ ດຳເນີນຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຕະຫລອດເຖິງການຮ່ວມກັນແກ້ໄຂບັນຫາ ວັດທະນະທຳ ໃຫ້ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະ ນາ ປະເທດຊາດຢ່າງແທ້ຈິງ.
 • ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດານິຕິກຳ ທີ່ມີແລ້ວ  ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ສ້າງບັນດາ ກົດໝາຍ. ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ບໍ່ທັນມີໃຫ້ຄົບຖ້ວນ,ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານໃນຂົງເຂດ ວັດທະນະທຳ ໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວ ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ.
 • ສໍາຫຼວດ,ຈັດສັນ ແລະ ວາງແຜນ, ບູລະນະປະຕິສັງຂອນສະຖານທີ່ມໍລະດົກ ທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ.
 • ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງລັດ, ເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ໂຄງລ່າງ ພື້ນຖານ ແລະ ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາວຽກງານ ໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ ເຊັ່ນ: ໂຮງ ພິມ,ຫໍພິພິທະພັນ,ສູນວັດທະນະທຳເດັກ,ຫໍສະມຸດ,ໂຮງລະຄອນ,ໂຮງຮູບເງົາ,ສະຖານທີ່ຜະລິດຕະພັນດ້ານວິຈິດສິນ,ຫໍພັກນັກສະແດງ,ສະຖາບັນການສຶກສາດ້ານວັດທະນະທຳ…., ເອົາໃຈໃສ່ສະໜອງງົບປະມານ, ພາຫານະ, ອຸປະ ກອນຮັບໃຊ້ດ້ານວິຊາການໃຫ້ຮັບປະກັນດ້ານເຕັກນິກວິຊາການທີ່ທັນສະໄໝ..
 • ຊຸກຍູ້ການສ້າງຫຼັກສູດການຮຽນການສອນໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ມີມາດຕາຖານ ທີ່ສາກົນຍອມຮັບ ແລະ ສຸມໃສ່ສ້າງນັກສະແດງລຸ້ນສືບທອດ, ນັກວິຊາການທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ.
 • ສົ່ງເສີມການປະດິດຄິດແຕ່ງ ບົດເລື່ອງ,ບົດປະພັນ,ວັນນະຄະດີ, ວັນນະກຳ, ລາຍການສະແດງ, ຂັບລຳ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ມີລັກສະນະຊາດ, ລັກສະນະມະຫາຊົນ ແລະ ລັກສະນະກ້າວ ໜ້າ ທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບການພັດທະນາຂອງປະເທດໃນແຕ່ລະໄລຍະ,ປະຕິບັດບັດນະໂຍບາຍໃຫ້ນາມມະຍົດ ແລະ ລາງວັນລະດັບ ຊາດໃຫ້ແກ່ນັກປະພັນ, ນັກປະດິດຄິດແຕ່ງ, ນັກສີລະປິນແຫ່ງຊາດ, ທີ່ດີເດັ່ນ.
 • ຊຸກຍູ້ໃຫ້ສັງຄົມມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການສົ່ງເສີມເສີມຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳ, ສ້າງຜະລິດຕະພັນວັດທະ ນະທຳ ໃຫ້ເປັນເສດຖະກິດຄອບຄົວ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຜະລິດຂັ້ນບ້ານ,ກຸ່ມຜະລິດ  ແລະ ອື່ນໆ.ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ ຜະລິດຕະພັນ ວັດທະນະທຳລາວໄດ້ມີຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍທີ່ແນ່ນອນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອປະກອບ ສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນລຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກຕາມ ນະໂຍ ບາຍຂອງລັດຖະບານ.
 • ຊຸກຍູ້ ການຂຸດຄົ້ນສຳຫຼວດວັດຖຸບູຮານ, ການຂື້ນທະບຽນມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ,ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ໃຫ້ມີ ການຄົ້ນຄ້ວາການຂຶ້ນທະບຽນລິກະສິດທາງວັດທະນະທຳ ແລະ ລິກະສິດທາງປັນຍາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 • ສົ່ງເສີມສູນວັດທະນະທຳເດັກ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍລົງສູ່ ແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານ ໃຫ້ມີ ສະໂມ ສອນວັດທະນະທຳເດັກ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ  ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາວຽກງານຫໍສະໝຸດແບບປະຊາຊົນ ມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອລົບລ້າງການກຶກໜັງສື, ສ້າງເຄືອຂ່າຍໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ
 • ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ປະກອບການດ້ານສຳນັກພິມ ,ພິມປຶ້ມ,ວາລະສານຕ່າງໆໃຫ້ມີປະລິມານເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນ ແຕ່ລະປີໃຫ້ສາມາດແຈກຢາຍຫຼືຈຳໜ່າຍ ມີລົງສູ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງ ຮ້ານວາງສະແດງ ແລະ ຈຳໜ່າຍປຶ້ມ-ສິ່ງພິມອື່ນ ຕາມຮ້ານປຶ້ມ ອີບຸກ (E-Book)  ເພື່ອນຳສະເໜີ ສຶ່ງ ພິມລາວອອກສູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
 • ສົ່ງເສີມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ວັດທະນະທໍາລາວໃຫ້ກ້ວາງຂວາງໂດຍການສ້າງກິດຈະກໍາ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຈັດງານ ໂຄສະນາ ວັດທະນະທຳລາວ ຢູ່ພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ງານມະຫາກຳວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າ, ງານວັນນະຄະ ດີພື້ນເມືອງ, ງານບຸນປະເພນີທ້ອງຖິ່ນ, ງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປຶ້ມອ່ານ, ງານເທດສະການອາຫານລາວ, ງານມະຫາກຳ ຫັດຖະກຳ ພື້ນເມືອງລາວ ,ງານປະກວດວັນນະຄະດີ,ດົນຕີພື້ນເມືອງ, ບົດເພັງ,ກາບກອນ,ການຟ້ອນ, ລະຄອນ, ການອ່ານ,ການແຕ່ງກາຍແບບລາວ….


ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ

 • ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າໃນການ ພັດທະ ນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ຄົບ ວົງຈອນ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ມາດຖານສາກົນ.
 • ສຸມໃສ່ການປັບປຸງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີການບໍລິການແລ້ວໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ,ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີການສຳຫຼວດແລະ ຈັດສັນແລ້ວໃຫ້າສາມາດເປີດການບໍລິການ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກໆແຂວງ ໃນທົ່ວປະເທດ ດຳເນີນ ການສຳຫຼວດ-ຈັດສັນ ແລະ ວາງແຜນການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ໃນແຂວງ ຂອງຕົນໃຫ້ສຳເລັດ, ເພື່ອເປັນບ່ອນ ອີງ ໃນການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
 • ສຸມໃສ່ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ໄດ້ ມາດຕະຖານສາກົນ ແຕ່ໃຫ້ຮັກສາຄວາມເປັນເອກະລັກທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍຊຸມຊົນຢ່າງກ້ວາງຂວາງ,ສ້າງເຄືອຄ່າຍການພັດທະນາການ ທ່ອງທ່ຽວ ແບບປະຊາຊົນ ມີສ່ວນ ຮ່ວມ ເພື່ອລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ,ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດ ທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເພີ້ມທະວີການອະນຸລັກ ຊັບພະຍາກອນການ ທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະ ນະທຳ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.
 • ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ ທຸລະກິດໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເຊັ່ນ: ໂຮງແຮມ,ເຮືອນພັກ,ຮ້ານອາຫານ,ບໍລິສັດນຳທ່ຽວ…ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການບໍລິການໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ມີມາດ ຖານສາກົນ,ຄົບວົງຈອນ ແລະ ວ່ອງໄວທັນສະໄໝເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດນັກທ່ອງທ່ຽວໂດຍກົງ.
 • ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆໃຫ້ປະກອບສ່ວນເສັຍພັນທະເຂັ້າກອງທຶນການທ່ອງທ່ຽວຕາມລະບຽບການ, ປະກອບສ່ວນທຶນຊ່ວຍລັດຖະບານໃນການໃນການພັດທະນາແລະສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ.
 • ເພີ້ມທະວີການປະຕິບັດນິຕິກຳດ້ານກົດໝາຍໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກແລະບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດປະກອບການ ທັງສູນກາງ ແລະ  ທ້ອງຖິ່ນ,ປັບປຸງລະບຽບການ,ກຳນົດມາດຖານໃນການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ,ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເປັນລະບົບລວມສູນແລເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ
 • ພ້ອມທັງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການ ທ່ອງທ່ຽວຂອງສາກົນໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ.
 • ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວລະຫ່ວາງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະແໜງການ ອື່ນໆ ທັງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການທ່ອງທ່ຽວ,ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ,ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ  
 • ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວກັບຕ່າງປະເທດ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາປະເທດ ທີ່ເປັນເປົ້າ ໝາຍຕະຫຼາດສໍາລັບການທ່ອງທ່ຽວລາວ. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີຜູ້ຕາງໜ້າການທ່ອງທ່ຽວລາວ ປະຈຳຢູ່ບັນດາປະເທດທີ່ເປັນ ເປົ້າໝາຍຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວລາວ,ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວລາວສ້າງລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ ຄົບວົງຈອນເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາປະເທດໃນອານຸພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຂົ້າປະເທດ ໃຫ້ ຫຼາຍພ້ອມທັງເປັນການໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວລາວ.
 • ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ໂດຍການຈັດງານມະຫາກຳການທ່ອງທ່ຽວລະດັບຊາດ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ອຳ ນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຈັດງານ ສົ່ງເສີມກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນຂອງຕົນເປັນຕົ້ນ: ງານມະຫາກຳວັດ ທະນະທຳຊົນເຜົ່າ, ງານບຸນປະເພນີປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ງານບຸນທີ່ສຳຄັນອື່ນໆທີ່ເປັນການສື່ສານ ເຖິງເອກະລັກ ວັດທະນະທຳ, ວິຖິການດຳລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໂຄສະນາໃຫ້ຄົນລາວໄດ້ຮູ້ຈັກຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດແນວຄວາມຄິດການເດີນ ທາງທ່ອງທ່ຽວ ຢ້ຽມຢາມພູມລຳເນົາຂອງຕົນ“ ລາວທ່ຽວລາວ” ຢ່າງ ກວ້າງຂວາງ.
 • ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາ,ສຶກສາ,ວິໄຈກຸ່ມຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍການທ່ອງທ່ຽວລາວໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ ເພື່ອປັບປຸງກົນໄກການບໍລິການໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ.
 • ເອົາໃຈໃສ່ປະສານສົມທົບກັບສະຖາບັນການສຶກສາ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ ເພື່ອຍາດແຍ່ງທຶນ ມາພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ພຽງພໍທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຖານສາກົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນມາດຖານຂອງອາຊຽນ.