Close

ກ່ຽວກັບກົມ

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງລັດທາງດ້ານວິຊາການທ່ອງທ່ຽວ ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: “ຄກທ”. ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດວ່າ: Tourism Management Department ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: “TMD”.

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ມີພາລະບົດບາດ ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ໃນການກຳນົດຍຸດທະສາດ, ກຳນົດນິຕິກຳ,​ ເຜີຍແຜ່ ຕິດຕາມກວດກາ, ຊຸກຍູ້, ແນະນຳວຽກງານຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.