Close

ກ່ຽວກັບກົມ

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງລັດທາງດ້ານວິຊາການທ່ອງທ່ຽວ ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ ກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້”ຄກທ”. ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດວ່າ: Tourism Management Department ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “TMD”.

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ມີພາລະບົດບາດ ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ໃນການກຳນົດຍຸດທະສາດ, ກຳນົດນິຕິກຳ,​ ເຜີຍແຜ່ ຕິດຕ່ມກວດກາ ຊຸກຍູ້ ແນະນຳວຽກງານຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.