Close
 • ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ

  ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງລັດທາງດ້ານວິຊາການທ່ອງທ່ຽວ ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້"ຄກທ". ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດວ່າ: Tourism Management Department ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ "TMD".

  ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ມີພາລະບົດບາດ ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ໃນການກຳນົດຍຸດທະສາດ, ກຳນົດນິຕິກຳ, ເຜີຍແຜ່ ຕິດຕາມກວດກາ, ຊຸກຍູ້, ແນະນຳວຽກງານຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

 • ການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

  ການຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນພາລະບົດບາດຂອງກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ໃນການອອກບັນດານິຕິກໍາເພື່ອຄຸ້ມຄອງບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

 • ທ່ານ ບຸນມາ ເພັດສາວົງ

  ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ລົງຕິດຕາມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກໍາໃຫ້ແກ່ບັນດາພະແນກຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໃນທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ

 • ການລົງກວດມາດຕະຖານທີ່ພັກແຮມ

  ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ລົງກວດກາມາດຕະຖານສະຖານທີ່ພັກແຮມໃນທົ່ວປະເທດເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຮງແຮມ, ຣີສອດ, ເຮືອນພັກ

 • ລົງເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກໍາຂະແໜ່ງການທ່ອງທ່ຽວ

  ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ຄະນະກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ

ທ່ານ ບຸນມາ ເພັດສາວົງ

ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ຊີ້ນໍາວຽກງານບໍລິຫານ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ແລະ ຊີ້ນໍາລວມ

ທ່ານ ໄຊສົມບັດ ບຸນນະຜົນ

ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ຊີ້ນໍາວຽກງານທີ່ພັກແຮມ ແລະ ທຸລະກິດບໍລິການນໍາທ່ຽວ

ທ່ານ ສູນທອນ ທໍາມະວົງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ຊີ້ນໍາວຽກງານຮ້ານອາຫານ ແລະ ການບັນເທີງ

ບັນດາພະແນກ

ບັນດາພະແນກທີ່ສັງກັດໃນກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ປະກອບມີ 5 ພະແນກ

ພະແນກມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ

ຄົ້ນຄວ້າກຳນົດມາດຕະຖານແລະເງື່ອນໄຂຂອງເມືອງທ່ອງທ່ຽວແລະບ້ານທ່ອງທ່ຽວ

ຄົ້ນຄວ້າເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານຂອງພະນັກງານນຳທ່ຽວເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຄຸ້ມຄອງກວດກາພ້ອມທັງສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ພະແນກຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດບໍລິການນໍາທ່ຽວ

ຄົ້ນຄວ້າເອກະສານ, ຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນສ້າງຕັ້ງແລະດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ

ລົງກວດກາເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານຕາມລະບຽບການຂໍສ້າງຕັ້ງແລະດຳເນີນທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ

ພະແນກຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດບໍລິການຮ້ານອາຫານ ແລະ ສະຖານບັນເທີງ

ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ເອກະສານ, ຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນສ້າງຕັ້ງຮ້ານອາຫານ, ສວນອາຫານແລະສະຖານບັນເທີງ

ສະເໜີກົມແຕ່ງຕັ້ງຄະນະລົງກວດກາການປະຕິບັດເງື່ອນໄຂ, ມາດຕະຖານແລະລະບຽບການຂໍສ້າງຕັ້ງ, ພັດຕະຄານ, ຮ້ານອາຫານ, ສວນອາຫານແລະສະຖານບັນເທີງ

ພະແນກຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດບໍລິການສະຖານທີ່ພັກແຮມ

ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ເອກະສານ, ຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນດ້ານສະຖານທີ່ພັກແຮມ

ສະເໜີກົມແຕ່ງຕັ້ງຄະນະລົງກວດກາບັນດາເງື່ອນໄຂ, ມາດຖານແລະຕາມລະບຽບການການຂໍສ້າງຕັ້ງແລະອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດສະຖານທີ່ພັກແຮມ

ພະແນກຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບໍລິຫານ

ຄົ້ນຄວ້າເອກະສານ, ຄຳຮ້ອງຂໍສຳປະທານ, ຂໍລົງທຶນຫຼືດຳເນີນກິດຈະການພັດທະນາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ

ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາການບໍລິການຕາມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ