Close
 • ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ

  ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງລັດທາງດ້ານວິຊາການທ່ອງທ່ຽວ ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້"ຄກທ". ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດວ່າ: Tourism Management Department ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ "TMD".

  ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ມີພາລະບົດບາດ ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ໃນການກຳນົດຍຸດທະສາດ, ກຳນົດນິຕິກຳ, ເຜີຍແຜ່ ຕິດຕ່ມກວດກາ ຊຸກຍູ້ ແນະນຳວຽກງານຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

 • ການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

  ການຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນພາລະບົດບາດຂອງກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ໃນການອອກບັນດານິຕິກໍາເພື່ອຄຸ້ມຄອງບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

 • ການລົງກວດມາດຕະຖານທີ່ພັກແຮມ

  ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ລົງກວດກາມາດຕະຖານສະຖານທີ່ພັກແຮມໃນທົ່ວປະເທດເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຮງແຮມ, ຣີສອດ, ເຮືອນພັກ

 • ລົງເຜີຍບັນດານິຕິກໍາຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ

  ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ຄະນະກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ

ທ່ານ ນາງ ດາລານີ ພົມມະວົງສາ

ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ຊີ້ນໍາລວມ

ທ່ານ ໄຊສົມບັດ ບຸນນະຜົນ

ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ຊີ້ນໍາວຽກງານທີ່ພັກແຮມ ແລະ ທຸລະກິດບໍລິການນໍາທ່ຽວ

ທ່ານ ສູນທອນ ທໍາມະວົງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ຊີ້ນໍາວຽກງານຮ້ານອາຫານ ແລະ ການບັນເທີງ

ບັນດາພະແນກ

ບັນດາພະແນກທີ່ສັງກັດໃນກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ປະກອບມີ 5 ພະແນກ

ພະແນກມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ

ຄົ້ນຄວ້າກຳນົດມາດຕະຖານແລະເງື່ອນໄຂຂອງເມືອງທ່ອງທ່ຽວແລະບ້ານທ່ອງທ່ຽວ

ຄົ້ນຄວ້າເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານຂອງພະນັກງານນຳທ່ຽວເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຄຸ້ມຄອງກວດກາພ້ອມທັງສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ພະແນກຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດບໍລິການນໍາທ່ຽວ

ຄົ້ນຄວ້າເອກະສານ, ຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນສ້າງຕັ້ງແລະດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ

ລົງກວດກາເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານຕາມລະບຽບການຂໍສ້າງຕັ້ງແລະດຳເນີນທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ

ພະແນກຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດບໍລິການຮ້ານອາຫານ ແລະ ສະຖານບັນເທີງ

ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ເອກະສານ, ຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນສ້າງຕັ້ງຮ້ານອາຫານ, ສວນອາຫານແລະສະຖານບັນເທີງ

ສະເໜີກົມແຕ່ງຕັ້ງຄະນະລົງກວດກາການປະຕິບັດເງື່ອນໄຂ, ມາດຕະຖານແລະລະບຽບການຂໍສ້າງຕັ້ງ, ພັດຕະຄານ, ຮ້ານອາຫານ, ສວນອາຫານແລະສະຖານບັນເທີງ

ພະແນກຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດບໍລິການສະຖານທີ່ພັກແຮມ

ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ເອກະສານ, ຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນດ້ານສະຖານທີ່ພັກແຮມ

ສະເໜີກົມແຕ່ງຕັ້ງຄະນະລົງກວດກາບັນດາເງື່ອນໄຂ, ມາດຖານແລະຕາມລະບຽບການການຂໍສ້າງຕັ້ງແລະອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດສະຖານທີ່ພັກແຮມ

ພະແນກຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບໍລິຫານ

ຄົ້ນຄວ້າເອກະສານ, ຄຳຮ້ອງຂໍສຳປະທານ, ຂໍລົງທຶນຫຼືດຳເນີນກິດຈະການພັດທະນາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ

ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາການບໍລິການຕາມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ